Artykuły

wspomnienie
św. Cecylii
dziewicy i męczennicy

Odnalezienie w katakumbach ciała św. Cecylii przypomniało heroizm jej wiary − nawrócenie rodziny i pilnujących ją strażników. Te dokonania Ducha w świętej wspomina dzisiejsza liturgia. Przewodnim motywem jest wybawienie. Nie polega ono na wyzwoleniu z ziemskich trudów, lecz na uwolnieniu od kary w obliczu samego Boga. Dostrzegamy je zwłaszcza w konkrecie zwycięstwa nad pokusami i rozwoju nadziei na niebo. W tym kontekście każda nasza modlitwa przyprawiona walką, zwłaszcza ze sobą, jest światłem potwierdzającym ostateczną naszą decyzję – chcę być święty i jest to decyzja nieodwołalna mimo czyhających przeszkód.

czytaj całość »

wspomnienie
Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny

Ze względu na przewidziane zasługi w historii zbawienia Matka Boża została obdarzona pełnią łaski. Jej wierność dziełu odkupienia obejmowała również tajemnicę ofiarowania, czyli przyprowadzenia Jej do świątyni jerozolimskiej, gdzie znalazła się w gronie dzieci służących Najwyższemu. Tradycję tę przekazują najstarsze apokryfy. Trzyletnia Maryja zdaje się wchodzić do świątyni jako dziedziczka Bożego daru. Dzisiejsza liturgia wspomina te tajemnice jako echo pełni łaski, którą obdarowano Niepokalaną już w Jej poczęciu. I prosimy o to, by Jej wstawiennictwo prowadziło nas podobną drogą ku niebu, ku pełni łaski, którą jest sam Bóg (por. kolekta). Ten cel zapowiada nam dziś przybycie Boga w tajemnicy postaci eucharystycznych.

czytaj całość »

wspomnienie
św. Rafała Kalinowskiego
prezbitera

Patron dnia dzisiejszego w swojej gorliwości o Polskę przewyższał wielu. Po utracie nogi zmodyfikował swoje podejście do świata i rozszerzył je na rzeczywistości duchowe, stając się przykładem zjednoczenia troski o kraj z dążeniem do upodobnienia się do Boga. Dzięki temu mógł dzielić się z potrzebującymi sensem pracy nad sobą, walką o sprawiedliwość i uczciwość życia. Stał się dzięki temu patronem jedności Kościoła. A tę można osiągnąć przez miłość. Bez niej nauczanie stanie się propagandą, asceza sportem, a liturgia teatrem. Trwając przed Panem, bądźmy więc gotowi na to, by Jezus kształtował nas w podobny sposób i pozwolił owocnie służyć sobie i bliźnim.

czytaj całość »

33 Niedziela w ciągu roku

Nasza ludzka kondycja domaga się Bożej pomocy. Wzywanie jej w trudnych sytuacjach jest w pewnym sensie naturalne. Liturgia Kościoła wskazuje jednak na to, że służba Boża powinna dostarczać radości nie tyle z powodu poczucia zagrożenia, ile świadomości dobrodziejstw udzielonych przez Boga. Słusznie zatem na pierwszym miejscu znajduje się owo duchowe dziękuję, po grecku eucharisto. Nasze uczestnictwo w niedzielnej celebracji nie może więc mieć swego źródła w lęku, lecz w świadomości Bożej pomocy. Bóg jej udziela wtedy, gdy jej potrzebujemy, niezależnie od tego, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Czerpiemy ją przede wszystkim z pokornej obecności Pana w Eucharystii. 

czytaj całość »

wspomnienie
bł. Karoliny Kózkówny
dziewicy i męczennicy

Młodość i właściwa jej gorliwość wyzwoliła w Karolinie Kózkównie odwagę obrony własnej godności nawet za cenę śmierci. Czy została zadana przez przypadek, czy z zemsty, nie wiemy. Nie ma to zresztą większego znaczenia dla wspólnoty Kościoła. Każda bowiem obrona właściwej synom Bożym godności jest zakorzeniona w stworzeniu i umacniana tchnieniem Ducha Św., jest zatem świadectwem rozwoju świętości. Dzisiejsza liturgia zwraca uwagę na ten aspekt, modląc się o rozwój cech, które można uznać za pospolite i jakże ludzkie. To one jednak są bramą do świętości, w tym także do przyjęcia daru męczeństwa. 

 

czytaj całość »

wspomnienie
św. Elżbiety Węgierskiej
zakonnicy

Bóg powołuje niektórych ludzi do takiej świętości, by stali się początkiem zmiany myślenia swoich rodaków. Święta Elżbieta jako księżna Turyngii odważyła się zejść z tronu książęcego: wspierać chorych, odwiedzać i osobiście ich pielęgnować. Dobroczynność udzielana w jedwabnych rękawiczkach jej nie wystarczała, pragnęła osobiście służyć Jezusowi w chorych i cierpiących. Przykład świętej zakonnicy stał się bodźcem dla późniejszych pokoleń, w tym naszego. Przyzwyczajeni do jej postępowania zatraciliśmy już świadomość, jak wielkim szokiem było postępowanie świętej. Stojąc przed ołtarzem, powinniśmy więc docenić rolę harmonii między podejściem do Jezusa obecnego w Eucharystii i w chorych.

czytaj całość »

Czwartek 32 tygodnia w ciągu roku

Kult oddawany Bogu jest wieczny. Łączą się w nim głosy ludzkie, modlitwy aniołów i świętych. Również my nie trwamy sami na modlitwie. Pozostając w łączności ze światem nadprzyrodzonym, pełnimy służbę Bożą w imieniu całego stworzenia, także nierozumnego. To przede wszystkim dzięki nam całe stworzenie może otrzymywać ożywające je błogosławieństwo Boże. Dlatego niektórzy święci mówili, że świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie bez Mszy św. (św. Pio). Ciesząc się zatem z rozwoju własnej duchowości i udzielanego nam w słowie Bożym i Komunii św. oświecenia, chwalmy Boga za to, że pozwala nam wypraszać błogosławieństwo dla całego świata. 

czytaj całość »

Środa 32 tygodnia w ciągu roku

Eucharystia jest przeznaczona dla będących w drodze do świętości. Bóg widzi nas jako przebywających z Nim w naszym ostatecznym domu. Dlatego nie waha się używać w Psalmie słowa „bogowie” w odniesieniu do tych, do których skierował swoje dary. Tak spektakularna kariera, którą nam przygotowuje, wymaga gorącej miłości ku Bogu i bliźnim. W przeciwnym razie nadchodzi zagrożenie upadkiem na wzór aroganckich władców. Trwając przed Bogiem na liturgii, prosimy więc o przemienianie nas jej mocą, bo jest to najpewniejsza droga ku Bogu. Kształtuje nas na podobieństwo Jezusa ukrzyżowanego i pozwala pokornie spojrzeć na siebie samych.

czytaj całość »

Wtorek 32 tygodnia w ciągu roku

Chwalenie Boga tu i teraz zapowiada niebiańską liturgię. Uczestnicząc zatem we Mszy św., przygotowujemy samych siebie na to, co Bóg przygotował nam w przyszłości. Dlatego nasza obecność w zgromadzeniu liturgicznym zgodnie z tradycją Kościoła powinna być centrum naszej pobożności i chlubą, o czym przypomina nam dzisiejszy psalm responosoryjny. Jest to bowiem zaszczyt, gdyż szczególnie podczas Eucharystii przemawia do nas Bóg i napełnia nas sobą w Komunii św., to pierwszy znak Jego miłości do nas i najbardziej owocna z Jego ziemskich wizyt u nas.

czytaj całość »

wspomnienie
Świętych Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna
pierwszych męczenników Polski

Niekiedy sam bieg wydarzeń sprawia, że człowiek może osiągnąć chwałę nieba. Pięciu męczenników polskich jest takim przykładem. Zamordowani w napadzie rabunkowym oddali życie za wierność mniszym ideałom. Bóg ma bowiem moc tak przemienić wydarzenia, że to, co po ludzku złe i nieuchronne, staje się zbawcze i mimo dokonania przez ludzi złych − święte. Męczeństwo jest bowiem koroną codziennych wyborów i zaszczytem udzielonym już gotowym na spotkanie z Bogiem. Choć zatem liturgia przypomina nam o słabości ludzkiej, to jednak jest też jej wzmocnieniem. O ile męczeństwo dotyczy niewielu chrześcijan, o tyle heroizm pójścia za Panem jest darem powszechnym.

czytaj całość »

32 niedziela w ciągu roku

Bóg prowadzi nas ku sobie przez piękno gór Galilei, pustynie Judy i cierpienie Kalwarii po chwałę pustego grobu. Tajemnice te przybliża nam dzisiejsza Msza św. Uwolnienie od niebezpieczeństw duszy i ciała, o które dziś modlimy się w kolekcie, nie oznacza tego, że Bóg nas wyzwoli od krzyża. Prosimy więc, modląc się nad darami, o to, byśmy potrafili wykorzystać owoce Męki Jezusa, a dzięki przystąpieniu do stołu Pańskiego, by owoce te trwały w nas i przemieniały nasze życie. Dzięki temu tradycja Kościoła prowadzi nas drogą samego Jezusa przez radość i krzyż ku chwale. Prosi także, byśmy na tej drodze pragnęli Boga, a wówczas każdy jej etap okaże się dla nas zwycięstwem.

czytaj całość »

wspomnienie
św. Marcina z Tours
biskupa

Narodowe Święto Niepodległości

Dzisiejszy patron to jeden z najbardziej znanych świętych, patronuje również dobroczynności. Podzielił się bowiem swoim żołnierskim płaszczem z jakimś żebrakiem, a Jezus uświadomił mu później, że to był On sam. Wprowadzona przez Boga jedność między Nim a ubogim sprawia, że nawet jeśli chrześcijanin padnie ofiarą oszustwa ze strony naciągacza, to udzielona ofiara nie straci duchowego znaczenia. Bóg błogosławi bowiem każdemu miłosierdziu, nawet niezręcznie ulokowanemu. Uznaje bowiem, że lepiej stracić pieniądze niż cnotę miłosierdzia. To dla ucznia Jezusa bardzo ważne, bo jedynie miłosierni miłosierdzia mogą dostąpić (Mt 5, 7).

czytaj całość »

wspomnienie
św. Leona Wielkiego
papieża i doktora Kościoła

Papież Leon Wielki uchronił Rzym przed złupieniem przez wojska Hunów. Jego nauczanie stało się przykładem dla późniejszych pokoleń i bodźcem dla rozwoju duchowości. Dlatego w dzisiejszej liturgii prosimy, by dzięki wstawiennictwu tego świętego Bóg otaczał opieką prawdziwą wiarę, i czcimy go jako patrona trwałego pokoju (por. kolekta). Kościół wierzy, że dawne cuda nie należą jedynie do przeszłości. Bóg nie zmienia przecież swego działania wobec Kościoła. Jak Jego ciało również nasza wspólnota jest źrenicą Jego oka. Nieustannie posyła jej ludzkich pasterzy i otacza swoją opieką. Kościół bowiem nigdy nie traci wartości w oczach swego Pana, który jest zarazem jego najwyższym Pasterzem. Wierność Jego woli jest gwarancją tego, że nikt z nas nie odejdzie z grona Jego owiec.

czytaj całość »

Środa 31 tygodnia w ciągu roku

Dar liturgii został udzielony Kościołowi, a przez niego nam. Jej owoc jest uzależniony od tego, w jaki sposób przyjmujemy Boże przykazania. Niewolnik to ten, kto wolę swego Pana wykonuje z lęku i w poczuciu ulgi. Syna natomiast cechuje radość z tego, że może ucieszyć swego ojca. Jeśli odnajdujemy w sobie godność synów Bożych, wówczas Bóg wynosi nas do godności światła dla świata. Jest to nie tyle stan, ile właściwy życiu duchowemu proces. Każde nasze uczestnictwo w Mszy św. jest etapem dorastania do tej godności i uświadamiania sobie, w jakim stopniu jesteśmy cenni dla Boga oraz jaka jest rola naszego dorastania do pełni świętości.

czytaj całość »

Wtorek 31 tygodnia w ciągu roku

Nie jest trudno przyjść na liturgię. To dobrze, choć rodzi niebezpieczeństwo spowszednienia rzeczy najświętszych. Nie trzeba bowiem większego wysiłku, by stanąć wobec Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób trud pielgrzymowania ku Bogu zastępujemy trudem skupienia uwagi, wyrażania najgłębszego szacunku i nieustannego budzenia w sobie świadomości z tego, że największy Boży dar – Eucharystia – jest tak rozpowszechniony. Musi się to dziać podczas każdej modlitwy, a zwłaszcza Mszy św.

czytaj całość »

Poniedziałek 31 tygodnia w ciągu roku

Liturgia powinna być oczekiwaniem na Bożą pomoc. Zawsze skierowana jest ku tym, którzy doświadczają własnej słabości i, walcząc z nią, wołają do Boga. Jest dla tych, którzy zmagają się ze sobą i wołają: jestem grzeszny, ale zmieniam się i bardziej niż grzech kocham Ciebie, Boże. Dar Mszy św. umacnia właśnie takich ludzi. Dla innych liturgia jest bezużyteczna. Trzeba bowiem uznać własną słabość, by wśród hałasu tego świata usłyszeć przesłanie psalmu, będące jak motto dnia: Jestem nędzny i pełen cierpienia: niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

czytaj całość »

31 niedziela w ciągu roku

Liturgia przypomina nam o nieustannej obecności Boga wśród Jego ludu. Każda nasza pobożna myśl, akt służby Jemu i ludziom bierze swoją moc zasługującą z Jego inspiracji. Bóg sam przyciąga nas ku sobie dzięki Duchowi Świętemu, który w nas działa. Nie jest to jednak działanie zaborcze, lecz wszczepienie miłości. To ona jest jedynym zasługującym dziełem, inspiracją mogącą przezwyciężyć niedoskonałość i zło. Przeżywana w tej atmosferze liturgia eucharystyczna jest najpełniejszą służbą Bożą oraz przykładem bliskości Pana przy tym, który Go szuka.

czytaj całość »

Piątek 30 tygodnia w ciągu roku

Szczerość wobec Boga jest świadectwem pobożności. Jeśli zaś uzupełniona jest poszukiwaniem Jego oblicza, czyli modlitwą i pragnieniem wypełnienia Jego woli, staje się prostą drogą do świętości. W ten sposób Bóg jednoczy nas ze sobą. Dzisiejsza liturgia wskazuje nam sposoby pogłębiania tego duchowego procesu. Prosi, by ukochać Jego przykazania i pamiętać o pomocy, jakiej On udziela. Rozmyślanie o konkretnych przykładach Bożej pomocy w codzienności chroni przed samotnością wobec igraszek świata i gwarantuje, że nie zapomnimy o Tym, który nigdy o nas nie zapomina.

czytaj całość »

Kalendarz

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

 

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.


 


Click Shop | Hosting home.pl